Naša AIK Banka

NAŠA AIK BANKA STAMBENI KREDIT MOŽE BITI:

  • indeksiran u EUR
  • sa ili bez osiguranja kod NKOSK (Nacionalna Korporacija za Osiguranje Stambenih Kredita)
  • sa promenjivom kamatnom stopom
  • sa ili bez učesća
  • sa ili bez riziko osiguranja

SREDSTVA OBEZBEĐENJA STAMBENOG KREDITA SU:

  • menice i administrativne zabrane
  • hipoteka I reda u korist banke
  • osiguranje nepokretnosti od strane osiguravajuće kuće prihvatljive za Banku
  • životno osiguranje (opciono)

 

Želite Naša AIK Banka stambeni kredit?

Unesite podatke i očekuj poziv agenta.

Saglasnost za obradu podataka


ZAŠTO JE STAMBENI KREDIT PRAVO REŠENJE ZA VAS?


Pronašli ste idealnu nekretninu, odvojili novčana sredstva za učešće i pripremili svu potrebnu dokumentaciju – sve što želite jeste da što pre u rukama držite ključ od vašeg stana.


Reprezentativni primer stambenog kredita indeksiranog u evrima
 
Vrsta
kredita
Iznos kredita Rok
kredita
 NKS
Nominalna kamatna stopa
EKS * Anuitet Ukupan iznos za otplatu (glavnica+kamata**)
Sa osiguranjem kod NKOSK 30.000 EUR  360 meseci  2.8% (3.25%+3m Euribor) 4.17% 123 EUR  
44.386 EUR
Bez osiguranja kod NKOSK 30.000 EUR  360 meseci 3.3% (3.75%+3m Euribor)  4.51% 131 EUR 47.309 EUR 
 
 
Troškovi koji prate odobrenje i ulaze u obračun EKS
Naknada za obradu zahteva (jednokratno) 11.500 RSD
Pet Menica  250 RSD
Izveštaj Kreditnog Biroa  246 RSD
Održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) 95 RSD
Overa založne izjave  10.080 RSD
Upis hipoteke  20.000 RSD
Naknada za administriranje kreditne partije (mesečno) 1.7 EUR
Izdavanje lista nepokretnosti  10 EUR
Osiguranje nepokretnosti (godišnje) 40 EUR
Procena vrednosti nepokretnosti  100 EUR
NKOSK premija (1.5% + obrada zahteva 30 EUR)*** 480 EUR
 
 
Okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i nakanada notara, geodetskog zavoda, premija osiguravajućih kuća i sl. Prikazane su opcije kredita sa kombinovanom kamatnom stopom i sa minimalnim učešćem 20% uz LTV racio 0.8. Troškovi tarifirani u valuti EUR obračunavaju se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS.
*EKS obračunat na dan 22.10.2021.godine
** Trošak kamate predstavlja zbir ukupne redovne i interkalarne kamate. Interkalarna kamat dospeva 1.11.2021.godine, jednaka je nominalnoj godišnjoj kamatnoj stopi i naplaćuje se za period od puštanja kredita u tečaj do datuma dospeća prvog anuiteta po kreditu.
*** U slučaju kredita sa osiguranjem kod NKOSK-a