Stambeni krediti i krediti za rekonstrukciju

Savršen plan za novi stan!

Prednosti

Period otplate do 360 meseci i do 240 meseci za kredite u RSD

Maksimalan iznos kredita do 500.000 EUR

Sa ili bez osiguranja kod Nacionalne korporacije za osiguranje kredita

Kredit sa varijabilnom kamatnom stopom

Mogućnost kreditiranja nerezidenata

Kredit u dinarima ili indeksiran u eurima


Pregled uslova

  • Nominalna kamatna stopa kredita indeksiranih u EUR sa osiguranjem kod NKOSK (min 20% učešća uz LTV 0,8 odnosno bez učešća uz LTV 0,7): Varijabilna od 3,10% (3,25%+3m Euribor) EKS od 4,46%
  • Nominalna kamatna stopa kredita indeksiranih u EUR bez osiguranja kod NKOSK (min 20% učešća uz LTV 0,8): Varijabilna od 3,60% (3,75%+3m Euribor), EKS od 4,81%
  • Nominalna kamatna stopa kredita indeksiranih u EUR bez osiguranja kod NKOSK (min 30% učešća uz LTV 0,8, odnosno bez učešća uz LTV 0,7): Varijabilna od 3,10% (3,25%+3m Euribor,) EKS od 4,32%
  • Nominalna kamatna stopa kredita u RSD bez osiguranja kod NKOSK (min 20% učešća uz LTV 0,8): Varijabilna od 7,30% (5%+3m Belibor,) EKS od 8,98%
  • Nominalna kamatna stopa kredita u RSD bez osiguranja kod NKOSK (min 30% učešća uz LTV 0,7): Varijabilna od 7,10% (4,75%+3m Belibor,) EKS od 8,77%
  • Opterećenje prihoda do 60% uz mogućnost uvećavanja kreditne sposobnosti udruživanjem sredstava sadužnika*
  • Obezbeđenje stambenih kredita i kredita za rekonstrukciju putem administrativne zabrane,menice klijenta, hipoteke, životnog osiguranja (opciono)
  • Stambeni kredit i kredit za rekonstrukciju mogu biti i bez ućešća i depozita ukoliko je hipoteka za 30% vrednija od iznosa kredita

Napomena

U skladu sa preporukom NBS, želimo da Vas upozorimo da uzimanje kredita indeksiranih stranom valutom nosi kursni rizik – u slučaju jačanja dinara iznos mesečne rate u dinarskoj protivvrednosti će biti manji, dok će u slučaju slabljenja dinara iznos mesečne rate kredita u dinarskoj protivvrednosti biti veći.

Kamatna stopa kod kredita indeksiranih u stranoj valuti menja se kvartalno, u skladu sa kretanjem tromesečnog EURIBOR-a (za kredite indeksirane u EUR).

 

*važi za klijente koji imaju zaradu u iznosu većem od 50.000 RSD


 

  • Ponuda važi od 12.5.2021. godine

 


 


 Reprezentativni primeri

Varijabilna kamatna stopa

Stambeni kredit/kredit za rekonstrukciju indeksiran u EUR bez osiguranja NKOSK-a sa minimum 20% učešća, uz LTV racio od 0,8
 
Iznos kredita 30.000 EUR 
Rok otplate 360 meseci
NKS na godišnjem nivou 3,60% (3,75%+3m Euribor)
EKS na godišnjem nivou * 4,81%
Ukupan iznos kredita za otplatu (glavnica+kamata**) 49.115 EUR 
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Pet menica 250 RSD
Izveštaj Kreditnog Biroa 246 RSD
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa - mesečno 95 RSD
Overa založne izjave 10.080 RSD
Upis hipoteke 20.000 RSD
Osiguranje života - godišnje 100 EUR 
Procena vrednosti nepokretnosti 100 EUR 
Osiguranje nepokretnosti - godišnje 40 EUR 
Izdavanje lista nepokretnosti 10 EUR 
Naknada za obradu zahteva - jednokratno 11.500 RSD
Naknada za administriranje kreditne partije - mesečno 1.7 EUR 

Okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi I naknada notara, geodetskog zavoda, premija osiguravajućuh kuća i sl. Iznosi i troškovi iskazani u valuti EUR obračunavaju se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne Banke Srbije.
*EKS obračunat na dan 27.6.2022. godine. Vrednost 3m Euribor-a uzeta na dan 24.6.2022. godine i iznosi -0,218%.
** Trošak kamate predstavlja zbir ukupne redovne i interkalarne kamate. Interkalarna kamata dospeva 1.7.2022. godine, jednaka je nominalnoj godišnjoj kamatnoj stopi i naplaćuje se za period od puštanja kredita u tečaj do datuma dospeća prvog anuiteta po kreditu.


 Kliknite ovde za informacije o reprezentativnim primerima za sve kreditne proizvode Naša AIK Banke.

Stambeni kredit/ kredit za rekonstrukciju indeksiran u EUR bez osiguranja NKOSK-a sa minimum 30% učešća, uz LTV racio od 0,8 ili bez učešća uz LTV racio od 0,77
  
Iznos kredita 30.000 EUR 
Rok otplate 360 meseci
NKS na godišnjem nivou 3,10% (3,25%+3m Euribor)
EKS na godišnjem nivou * 4,32%
Ukupan iznos kredita za otplatu (glavnica+kamata**) 46.129 EUR 
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Pet menica 250 RSD
Izveštaj Kreditnog Biroa 246 RSD
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa - mesečno 95 RSD
Overa založne izjave 10.080 RSD
Upis hipoteke 20.000 RSD
Osiguranje života - godišnje 100 EUR 
Procena vrednosti nepokretnosti 100 EUR 
Osiguranje nepokretnosti - godišnje 40 EUR 
Izdavanje lista nepokretnosti 10 EUR 
Naknada za obradu zahteva - jednokratno 11.500 RSD
Naknada za administriranje kreditne partije - mesečno 1,7 EUR

Okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi I naknada notara, geodetskog zavoda, premija osiguravajućuh kuća i sl. Iznosi i troškovi iskazani u valuti EUR obračunavaju se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne Banke Srbije.
*EKS obračunat na dan 27.6.2022. godine. Vrednost 3m Euribor-a uzeta na dan 24.6.2022. godine i iznosi -0,218%.
** Trošak kamate predstavlja zbir ukupne redovne i interkalarne kamate. Interkalarna kamata dospeva 1.7.2022. godine, jednaka je nominalnoj godišnjoj kamatnoj stopi i naplaćuje se za period od puštanja kredita u tečaj do datuma dospeća prvog anuiteta po kreditu.


 Kliknite ovde za informacije o reprezentativnim primerima za sve kreditne proizvode Naša AIK Banke.

Stambeni kredit/ kredit za rekonstrukciju indeksiran u EUR osiguran preko NKOSK-a sa minimum 20% učešća, uz LTV racio od 0,8, bez učešća LTV 0,7
  
Iznos kredita 30.000 EUR 
Rok otplate 360 meseci
NKS na godišnjem nivou 3,10% (3,25%+3m Euribor)
EKS na godišnjem nivou * 4,46%
Ukupan iznos kredita za otplatu (glavnica+kamata**) 46.129 EUR 
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Pet menica 250 RSD
Izveštaj Kreditnog Biroa 246 RSD
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa - mesečno 95 RSD
Overa založne izjave 10.080 RSD
Upis hipoteke 20.000 RSD
Osiguranje života - godišnje 100 EUR
Procena vrednosti nepokretnosti 100 EUR
Osiguranje nepokretnosti - godišnje 40 EUR
Izdavanje lista nepokretnosti 10 EUR
Naknada za obradu zahteva - jednokratno 11.500 RSD
Naknada za administriranje kreditne partije - mesečno 1,7 EUR 
NKOSK premija (1.5% + obrada zahteva 30 EUR) 480 EUR 

Okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi I naknada notara, geodetskog zavoda, premija osiguravajućuh kuća i sl. Iznosi i troškovi iskazani u valuti EUR obračunavaju se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne Banke Srbije.
*EKS obračunat na dan 27.6.2022. godine. Vrednost 3m Euribor-a uzeta na dan 24.6.2022. godine i iznosi -0,218%.
** Trošak kamate predstavlja zbir ukupne redovne i interkalarne kamate. Interkalarna kamata dospeva 1.7.2022. godine, jednaka je nominalnoj godišnjoj kamatnoj stopi i naplaćuje se za period od puštanja kredita u tečaj do datuma dospeća prvog anuiteta po kreditu.


Kliknite ovde za informacije o reprezentativnim primerima za sve kreditne proizvode Naša AIK Banke.

 

Stambeni kredit/kredit za rekonstrukciju u RSD bez osiguranja NKOSK-a sa minimum 20% učešća, uz LTV racio od 0,8
 
Iznos kredita 3.000.000 RSD
Rok otplate 240 meseci
NKS na godišnjem nivou 7,30% (5%+3m Belibor)
EKS na godišnjem nivou * 8,98%
Ukupan iznos kredita za otplatu (glavnica+kamata**) 5.714.972 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Pet menica 250 RSD
Izveštaj Kreditnog Biroa 246 RSD
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa - mesečno 95 RSD
Overa založne izjave 10.080 RSD
Upis hipoteke 20.000 RSD
Osiguranje života - godišnje 100 EUR 
Procena vrednosti nepokretnosti 100 EUR 
Osiguranje nepokretnosti - godišnje 40 EUR 
Izdavanje lista nepokretnosti 10 EUR 
Naknada za obradu zahteva - jednokratno 11.500 RSD
Naknada za administriranje kreditne partije - mesečno 210 RSD

Okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi I naknada notara, geodetskog zavoda, premija osiguravajućuh kuća i sl. Iznosi i troškovi iskazani u valuti EUR obračunavaju se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne Banke Srbije.
*EKS obračunat na dan 27.6.2022. godine. Vrednost 3m Belibor-a uzeta na dan 23.6.2022. godine i iznosi 2,30%.
** Trošak kamate predstavlja zbir ukupne redovne i interkalarne kamate. Interkalarna kamata dospeva 1.7.2022. godine, jednaka je nominalnoj godišnjoj kamatnoj stopi i naplaćuje se za period od puštanja kredita u tečaj do datuma dospeća prvog anuiteta po kreditu.


Kliknite ovde za informacije o reprezentativnim primerima za sve kreditne proizvode Naša AIK Banke.

 

Stambeni kredit/kredit za rekonstrukciju u RSD bez osiguranja NKOSK-a sa minimum 30% učešća uz LTV racio od 0,8 ili bez učešća uz LTV od 0,7
 
Iznos kredita 3.000.000 RSD
Rok otplate 240 meseci
NKS na godišnjem nivou 7,10% (4,75%+3m Belibor)
EKS na godišnjem nivou * 8,77%
Ukupan iznos kredita za otplatu (glavnica+kamata**) 5.627.820 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Pet menica 250 RSD
Izveštaj Kreditnog Biroa 246 RSD
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa - mesečno 95 RSD
Overa založne izjave 10.080 RSD
Upis hipoteke 20.000 RSD
Osiguranje života - godišnje 100 EUR 
Procena vrednosti nepokretnosti 100 EUR 
Osiguranje nepokretnosti - godišnje 40 EUR 
Izdavanje lista nepokretnosti 10 EUR 
Naknada za obradu zahteva - jednokratno 11.500 RSD
Naknada za administriranje kreditne partije - mesečno 210 RSD

Okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi I naknada notara, geodetskog zavoda, premija osiguravajućuh kuća i sl. Iznosi i troškovi iskazani u valuti EUR obračunavaju se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne Banke Srbije.
*EKS obračunat na dan 27.6.2022. godine. Vrednost 3m Belibor-a uzeta na dan 23.6.2022. godine i iznosi 2,30%.
** Trošak kamate predstavlja zbir ukupne redovne i interkalarne kamate. Interkalarna kamata dospeva 1.7.2022. godine, jednaka je nominalnoj godišnjoj kamatnoj stopi i naplaćuje se za period od puštanja kredita u tečaj do datuma dospeća prvog anuiteta po kreditu.


Kliknite ovde za informacije o reprezentativnim primerima za sve kreditne proizvode Naša AIK Banke.

 

Nerezidenti: Varijabilna kamatna stopa

Stambeni kredit u EUR bez osiguranja NKOSK-a sa minimum 25% učešća uz LTV racio 0,7
  
Iznos kredita 30.000 EUR 
Rok otplate 360 meseci
NKS na godišnjem nivou 3,60% (3,75%+3m Euribor)
EKS na godišnjem nivou * 4,84%
Ukupan iznos kredita za otplatu (glavnica+kamata**) 49.115 EUR 
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Pet menica 250 RSD
Izveštaj Kreditnog Biroa 246 RSD
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa - mesečno 95 RSD
Overa založne izjave 10.080 RSD
Upis hipoteke 20.000 RSD
Procena vrednosti nepokretnosti 100 EUR 
Osiguranje nepokretnosti - godišnje 40 EUR 
Izdavanje lista nepokretnosti 10 EUR 
Naknada za obradu zahteva - jednokratno 200 EUR
Naknada za administriranje kreditne partije - mesečno 1,7 EUR 

Okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada notara, geodetskog zavoda, premija osiguravajućuh kuća i sl. Iznosi i troškovi iskazani u valuti EUR obračunavaju se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne Banke Srbije. Navedena opcija kredita u EUR se odnosi na devizni kredit, nerezidenti ne mogu biti kreditirani indeksiranim kreditima.
*EKS obračunat na dan 27.6.2022. godine. Vrednost 3m Euribor-a uzeta na dan 24.6.2022. godine i iznosi -0,218%.
** Trošak kamate predstavlja zbir ukupne redovne i interkalarne kamate. Interkalarna kamata dospeva 1.7.2022. godine, jednaka je nominalnoj godišnjoj kamatnoj stopi i naplaćuje se za period od puštanja kredita u tečaj do datuma dospeća prvog anuiteta po kreditu.


 

 Kliknite ovde za informacije o reprezentativnim primerima za sve kreditne proizvode Naša AIK Banke.

Stambeni kredit u RSD bez osiguranja NKOSK-a sa minimum 25% učešća uz LTV racio 0,7
Iznos kredita 3.000.000 RSD
Rok otplate 240 meseci
NKS na godišnjem nivou 7,30% (5%+3m Euribor)
EKS na godišnjem nivou * 8,98%
Ukupan iznos kredita za otplatu (glavnica+kamata**) 5.714.972 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Pet menica 250 RSD
Izveštaj Kreditnog Biroa 246 RSD
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa - mesečno 95 RSD
Overa založne izjave 10.080 RSD
Upis hipoteke 20.000 RSD
Procena vrednosti nepokretnosti 100 EUR
Osiguranje nepokretnosti - godišnje 40 EUR
Izdavanje lista nepokretnosti 10 EUR
Naknada za obradu zahteva - jednokratno 11.500 RSD
Naknada za administriranje kreditne partije - mesečno 210 RSD

Okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi I naknada notara, geodetskog zavoda, premija osiguravajućuh kuća i sl. Iznosi i troškovi iskazani u valuti EUR obračunavaju se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne Banke Srbije.
*EKS obračunat na dan 27.6.2022. godine. Vrednost 3m Euribor-a uzeta na dan 23.6.2022. godine i iznosi 2,30%.
** Trošak kamate predstavlja zbir ukupne redovne i interkalarne kamate. Interkalarna kamata dospeva 1.7.2022. godine, jednaka je nominalnoj godišnjoj kamatnoj stopi i naplaćuje se za period od puštanja kredita u tečaj do datuma dospeća prvog anuiteta po kreditu.


 

 Kliknite ovde za informacije o reprezentativnim primerima za sve kreditne proizvode Naša AIK Banke.

  

Zainteresovan/a sam za Stambeni krediti i krediti za rekonstrukciju

Unesite Vaše podatke i očekujte poziv agenta.

Vaš zahtev je uspešno poslat, javićemo Vam se u što kraćem roku.
Saglasan(a) sam da moji podaci budu obrađeni

Obaveštenje o obradi podataka

Proces online apliciranja za proizvod

Izračunajte svoju ratu pomoću kreditnog kalkulatora

Prijavite se online

Očekujete poziv Naša AIK Banka agenta