Plaćanje prema inostranstvu

 Nema granica za promet van granica!

Prednosti plaćanja prema inostranstvu

Široka korespodentska mreža

Jednostavan proces

Najpovoljniji način da obavljate platni promet sa inostranstvom

 

Obaveštenje klijentima

Poštovani klijenti,

Koristimo priliku da Vas obavestimo da je Narodna banka Srbije donela Uputstvo o izmenama i dopunama Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom (u daljem tekstu Uputstvo), a koje je objavljeno u “Službenom glasniku RS”, br. 98/2020 od 10 jula 2020 godine. Uputstvom je između ostalog izvršena izmena tačke 50 u smislu da su dopunjeni obavezni podaci koje treba da sadrže nalozi platnog prometa sa inostranstvom za poslove izvoza/uvoza robe (važi samo za šifru osnova 112 - Roba), i to:

-u nalogu za naplatu, koji obrađuje poslovna banka, uvedena je nova rubrika 12a u kojoj se navodi broj, godina i iznos fakture/profakture prema podacima sa rasporeda priliva koji ispostavljate;

-u nalogu za plaćanje uvedena je nova rubrika 7a u kojoj se navodi broj, godina i iznos fakture/profakture koji se plaćaju nalogom koji ispostavljate.

Dodatno napominjemo da se broj i godina kontrolnika ukidaju u nalogu.
Posebno ukazujemo da broj fakture/profakture koji se navodi u rasporedu priliva/nalogu za plaćanje treba da odgovara broju koji je naveden u jedinstvenoj carinskoj ispravi (rubrika 44) odnosno koji će biti naveden u carinskoj ispravi ukoliko carinjenje robe nije izvršeno, a zbir naplaćenih odnosno plaćenih iznosa navedenih po pojedinačnim fakturama/profakturama u rubrici 12a naloga za naplatu, odnosno 7a naloga za plaćanje treba da bude jednak zbirnom iznosu navedenom u rubrici 12 odnosno 7, za šifru osnova 112. S tim u vezi napominjemo da u jednom rasporedu priliva/nalogu za plaćanje možete unositi i više faktura za šifru osnova 112, unosom pojedinačnog reda za svaku pojedinačnu fakturu, a takođe možete istim rasporedom priliva/nalogom za plaćanje obuhvatiti i naplatu/plaćanja po fakturama koja nisu po šifri osnova 112. Ističemo da za druge šifre osnova nije potrebno da unosite brojeve faktura u gore pomenute rubrike. Pored navedenog, rasporedi priliva/nalozi za plaćanje sa šifrom osnova 112 i posebnom oznakom 1 – Avans moraju biti ispostavljeni kao poseban raspored priliva/nalog za plaćanje.

Napominjemo da ste saglasno Uputstvu odgovorni za tačnost podataka, a ujedno bismo želeli da ukažemo da se svi statistički podaci iz vaših naloga dostavljaju Narodnoj banci Srbije, koja će sprovoditi logičku kontrolu unetih specifikacija i koja je ovlašćena za sprovođenje kontrole spoljnotrgovinskog poslovanja. Stoga, posebno naglašavamo da je važno da podaci o fakturama odnosno profakturama za uvoz ili izvoz robe budu ispravno navedeni, jer time dodatno potvrđujete da svoje poslovanje obavljate u skladu sa propisima iz oblasti deviznog poslovanja, čiju kontrolu sprovodi Narodna banka Srbije. Ispravnim unosom podataka o fakturama ili profakturama se u značajnoj meri oslobađate obaveza dokazivanja kontrolnim organima da je roba koja je plaćena i uvezena, odnosno da je izvezena roba naplaćena.
Imajući u vidu da izmenjene odredbe Uputstva koje navodimo u ovom dopisu stupaju na snagu 1. januara 2021. godine, molimo da blagovremeno preduzmete sve neophodne korake, kako biste od 01.01.2021. bili u mogućnosti da nam dostavite tražene podatke uz raspored priliva/nalog za plaćanje, prilikom korišćenja šifre osnova 112.

U slučaju da imate potrebu za nekim dodatnim pitanjem, ili imate sugestiju, koristimo priliku da Vas uputimo da nam se obratite na sledeće mail adrese: deviznoplacanje@nasaaikbanka.rs i prilivi@nasaaikbanka.rs

Tekst obaveštenja u PDF-u možete preuzeti ovde.

S poštovanjem,

Naša AIK Banka

Korespodentske banke

Za platni promet i sva plaćanja prema zemljama EU poželjno je da navedete:

  • IBAN (International Bank Account Number)
  • BIC (Bank Identifier Code tj. S.W.I.F.T adresa)


Na taj način, omogućena vam je automatska obrada platnog naloga u celoj Evropi.

Prilikom popunjavanja naloga, posebnu pažnju obratite na podatke o banci i broju računa korisnika doznake.

E-mail adresa za sve informacije u vezi sa inostranim platnim prometom: platni.promet@nasaaikbanka.rs

Valuta Korespodentna banka SWIFT / BIC Adresa
EUR
EUR Commerzbank AG Frankfurt Germany COBADEFF
EUR DZ Bank AG Frankfurt Germany GENODEFF
EUR Raiffeisen Bank International AG, Vienna RZBAATWW
USD
USD Raiffeisen Bank International AG, Vienna RZBAATWW
AUD
AUD Raiffeisen Bank International AG, Vienna RZBAATWW
CAD
CAD Raiffeisen Bank International AG, Vienna RZBAATWW
CHF
CHF Raiffeisen Bank International AG, Vienna RZBAATWW
CNY
CNY Raiffeisen Bank International AG, Vienna RZBAATWW
DKK
DKK Raiffeisen Bank International AG, Vienna RZBAATWW
GBP
GBP Raiffeisen Bank International AG, Vienna RZBAATWW
JPY
JPY Raiffeisen Bank International AG, Vienna RZBAATWW
NOK
NOK Raiffeisen Bank International AG, Vienna RZBAATWW
SEK
SEK Raiffeisen Bank International AG, Vienna RZBAATWW
RUB
RUB Gazprombank  (Joint Stock Company) GAZPRUMM

Za placanje u rubljama neophodno je da nam klijent dostavi VO kod
Za komercijalne uplate u evrima

  1. Za komercijalne uplate u evrima
  2. Za FX i MM plaćanja u evrima
  3. Za komercijalne uplate u američkim dolarima
  4. Za FX i MM plaćanja u američkim dolarima


Međunarodni kliring u devizama

Radi pružanja efikasnijeg i jeftinijeg platnog prometa u evrima za stanovništvo i privredu, Naša AIK Banka Srbija učestvuje u Sistemu međunarodnog i međubankarskog kliringa plaćanja u devizama, na osnovu sporazuma sa Narodnom bankom Srbije koja je operator ovog sistema.

Pored Naša AIK Banka Srbija, učesnici u Sistemu međunarodnog i međubankarskog kliringa plaćanja u devizama su petnaest banaka sa sedištem u Republici Srbiji, Narodna banka Srbije, kao i na osnovu Sporazuma o kliringu međubankarskih i međunarodnih plaćanja zaključenog između Narodne banke Srbije i Centralne banke Bosne i Hercegovine – pet banaka iz Bosne i Hercegovine

Sistem međunarodnog i međubankarskog kliringa plaćanja u devizama omogućuje brže i efikasnije obavljanje transakcija bez troskova korespodentskih banaka.

Više o Sistemu međunarodnog i međubankarskog kliringa plaćanja u devizama: http://www.nbs.rs/internet/latinica/35/sistem/kliring_dev.html


Važna obaveštenja

Poštovani klijenti,

Obaveštavamo vas da je 03.03.2013. godine došlo do promene SWIFT adrese Naša AIK Banka a.d. Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 165g, 11070 Novi Beograd:

Nova SWIFT adresa glasi SABRRSBG.

Molimo Vas da se obratite savetniku za klijente, kako biste dobili nova uputstva za prilive iz inostranstva.


Platni promet i plaćanje ka zemljama članicama Evropske unije do iznosa od 50.000,00 EUR
(Uputstvo o sprovođenju Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom, tačka 25)

Naloge za plaćanje korisniku u državi članici Evropske unije, u iznosu do 50.000,00 EUR koje banka primi do vremena predviđenog za prijem naloga, banka će obraditi istog dana ispostavljanjem naloga korespodentnoj banci u inostranstvu, ukoliko je nalog popunjen u skladu sa navedenim Uputstvom, sa obezbeđenim pokrićem I odgovarajućom dokumentacijom. Nalozi se korespodentskoj banci ispostavljaju sa datumom valute D+2 ili datumom koji je dogovoren.
Račun banke će u korespondentnoj banci biti zadužen sa datumom valute naznačenim u SWIFT poruci.

Korespondentna banka će nastojati da izvrši prenos sredstava banci korisnika sa valutom do dva radna dana od dana prijema naloga. Banka korisnika odobriće račun korisnika u skladu sa svojom poslovnom politikom i pravilima u vezi sa izvršenjem primljenih naloga (cut-off time).

Nalozi koje banka primi nakon vremena predviđenog za prijem naloga, biće obrađeni narednog radnog dana na navedeni način.
Plaćanje obaveza prema inostranstvu klijent može izvršiti koristeći sredstva sa svog deviznog računa ili kupovinom deviznih sredstava iz potencijala Banke.

Za usluge platnog prometa sa inostranstvom banka obračunava i naplaćuje naknadu unapred, u skladu sa važećom Tarifom naknada za usluge platnog prometa, ne uključujući troškove banaka u inostranstvu. Ukoliko nalogodavac za opciju troškova banaka u inostranstvu izabere opciju OUR, ti troškovi padaju na njegov teret i naplaćuju se po prijemu zaduženja od banke korespodenta po principu pokrića stvarnih troškova.

U slučaju da se plaćanje vrši u valuti različitoj od valute na deviznom računu, banka će izvršiti konverziju potrebnog iznosa koristeći kupovni i prodajni kurs za devize iz svoje kursne liste.
Podatke o izvršenom plaćanju, referenci plaćanja, iznosu plaćanja, iznosu provizije I ostalih troškova plaćanja, datumu valute, kao I deviznom kursu u slučaju konverzije valuta, banka dostavlja klijentu putem izvoda.

U slučaju eventualnog neslaganja i osporavanja obaveza i potraživanja po osnovu plaćanja prema inostranstvu, banka stoji na raspolaganju da na osnovu pismenog opisa problema isti istraži, i informiše klijenta o uzrocima i preduzetim koracima u cilju rešavanja reklamacije. Banka je u obavezi da klijentu dostavi pisani odgovor u skladu sa rokovima propisanim zakonskom regulativom.

Banka zadržava pravo da u vanrednim situacijama odstupi od navedenih rokova. Vanrednom situacijom smatra se bilo koji razlog više sile zbog kojeg Banka nije u tehničkoj mogućnosti da izvrši dostavljeni ispravan nalog. U slučaju kašnjenja izvršenja ispravnog naloga zbog nastanka vanredne situacije, kamata ili bilo koji drugi oblik obeštećenja se ne plaća.

Platni promet i nalozi za plaćanje u zemlje van Evropske unije se izvršavaju na isti način, s tim što će račun korisnika plaćanja biti odobren u skladu sa pravilima koja važe u pojedinačnoj zemlji ili banci.