Vaše mišljenje je važno

 Prigovori, pitanja, sugestije


Obaveštenje o načinu podnošenja prigovora i pritužbi

Pogledajte obaveštenje

KO MOŽE BITI PODNOSILAC PISMENOG PRIGOVORA?

Fizičko lice koje koristi ili je koristilo finansijske usluge ili se obratilo banci radi korišćenja finansijskih usluga, preduzetnik i poljoprivrednik, pravno lice kao korisnik svih usluga koje Banka pruža, kao i davalac sredstava obezbeđenja potraživanja lica koje koristi finansijske usluge.

U KOJIM SLUČAJEVIMA PODNOSILAC MOŽE UPUTITI PRIGOVOR?

Ukoliko podnosilac smatra da se Banka ne pridržava odredaba zakona, drugih propisa, Opštih uslova poslovanja ili dobrih poslovnih običaja ili obaveza iz ugovora može uputiti Banci prigovor.

U KOJEM ROKU SE MOŽE PODNETI PRIGOVOR?

Fizičko lice koje koristi ili je koristilo finansijske usluge ili se obratilo banci radi korišćenja finansijskih usluga, preduzetnik i poljoprivrednik, pravno lice kao korisnik platnih usluga, kao i davalac sredstava obezbeđenja potraživanja lica koje koristi finansijske usluge, može podneti prigovor u pisanoj formi Banci u roku od tri (3) godine od dana kada je učinjena povreda njihovog prava ili pravnog interesa.

Pravno lice, kao korisnik usluga koje Banka pruža po osnovu ugovora o depozitu i ugovora o kreditu, kao i drugih usluga koje Banka pruža u skladu sa zakonom, može podneti prigovor u pisanoj formi Banci u roku od 60 dana od dana saznanja da je učinjena povreda njegovog prava ili pravnog interesa, a najkasnije u roku od (3) tri godine kada je ta povreda učinjena.

KOJI JE ZAKONSKI ROK ZA ODGOVOR NA PRIGOVOR?     

Zakonski rok za odgovor na prigovor je 15 dana.

NA KOJI NAČIN SE MOŽE UPUTITI PRIGOVOR?

Elektronskim putem - slanjem imejla na adresu prigovori@nasaaikbanka.rs
Preko internet prezentacije Banke www.nasaaikbanka.rs – putem kontakt forme
Lično - dostavljanjem prigovora u poslovnim prostorijama banke
Poštom na adresu - Bulevar Mihajla Pupina, 165G, 11070 Novi Beograd

NA KOJI NAČIN BANKA POSTUPA PO PRIGOVORIMA?

Svaki prigovor Banka će razmotriti sa dužnom pažnjom, oceniti osnovanost istog i blagovremeno poslati podnosiocu prigovora potpun, jasan i razumljiv odgovor. Ukoliko Banka prigovor usvoji kao osnovan, obavestiće podnosioca prigovora i o tome da li su razlozi za podnošenje prigovora otklonjeni, odnosno o roku i o merama koje će biti preduzete za njihovo otklanjanje. Ukoliko Banka prigovor oceni kao neosnovan, na jasan i razumljiv način će blagovremeno odgovoriti i dati obrazloženje. Prigovor treba da sadrži podatke o korisniku finansijskih usluga iz kojih se nesumnjivo može utvrditi njegov odnos sa Bankom, kao i razloge za podnošenje prigovora.

U KOJIM SLUČAJEVIMA PODNOSILAC PRIGOVORA IMA PRAVO NA PRITUŽBU NARODNOJ BANCI SRBIJE?

Fizičko lice koje koristi ili je koristilo finansijske usluge ili se obratilo banci radi korišćenja finansijskih usluga, preduzetnik i poljoprivrednik, pravno lice kao korisnik platnih usluga, kao i davalac sredstava obezbeđenja potraživanja lica koje koristi finansijske usluge, mogu podneti pritužbu Narodnoj banci Srbije - Sektoru za zaštitu korisnika finansijskih usluga, preko internet prezentacije Narodne banke Srbije http://www.nbs.rs ili putem pošte na adresu Narodna banka Srbije, Sektor za zaštitu korisnika finansijskih usluga, Poštanski fah 712, 11 000 Beograd, ukoliko Banka na prigovor ne odgovori u zakonskom roku od 15 dana ili je podnosilac prigovora nezadovoljan odgovorom, u roku od šest (6) meseci od dana prijema odgovora ili proteka roka od kada je Banka bila dužna da odgovori.

U svakom trenutku, pomenuta lica mogu pokrenuti vansudski postupak rešavanja spornog odnosa – postupak posredovanja pred Narodnom bankom Srbije ili licem ovlašćenim za posredovanje. Pokretanje i vođenje postupka posredovanja ne isključuje niti utiče na njihovo pravo na sudsku zaštitu. Predlog za posredovanje Narodnoj banci Srbije, klijent može podneti Narodnoj banci Srbije isključivo preko internet prezentacije Narodne banke Srbije www.nbs.rs ili putem pošte na adresu Narodna banka Srbije Poštanski fah 712, 11 000 Beograd.

Hvala Vam, Vaše mišljenje nam je važno.


Obratite nam se putem kontakt forme

Dozvoljeni tipovi dokumenata su: doc, docx, pdf.

Odaberi
Saglasan(a) sam da moji podaci budu obrađeni

Obaveštenje o obradi podataka


Reklamacije

Ukoliko Vam se dogodilo da ste pri korišćenju proizvoda i usluga Banke imali tehničkih i operativnih problema kao što su transakcije karticama, korišćenje bankomata, online plaćanja i sl. molimo Vas da nam se obratite na e mail: reklamacije@nasaaikbanka.rs